• GODZONE

  13. 11. 2017

  sa v ARÉNE Poprad uskutočnil evanjelizačný koncert "Odhodlaní zmeniť svet" projektu Godzone. Je to katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia. Naši žiaci a pedagógovia si tak mohli vypočuť silné posolstvá evanjelia spôsobom, ktorý ľudí zasiahne.

 • Blahoslavení chudobní

  13. 11. 2017

  sa Anetky Salanciová a Škotková, žiačky V.A triedy, zúčastnili oblastnej súťaže (Spiš, Podtatransko a Liptov) v recitovaní. Dievčatám a pani učiteľke ďakujeme za reprezentáciu školy a Anetke Salanciovej blahožláme ku peknému umiestneniu.

 • plavecký výcvik

  V dňoch 26.,27.10. a 2.,3.11. sme sa so žiakmi 3.,4. a 6.ročníka zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktorý je súčasťou učebných osnov telesnej a športovej príparvy na 1. a 2. stupni ZŠ. Na plavárni v Spišskej Novej Vsi si žiaci pod odborným vedením pedagógov zmerali aj svoje výkony na dĺžku a čas. Najlepších v kategórii chlapcov aj dievčat sme odmenili diplomom a malým darčekom.

 • škôlkári vo výtvarnej triede

  27. 10. 2017

  nás navštívili škôlkari z MŠ v Spišských Vlachoch. Od p.uč. Bekešovej a p.uč. Múdrej si vypočuli príbeh o zvieratkách v ZOO, ktoré následne kreslili na pripravené výkresy. V spolupráci s našimi ôsmakmi im to šlo veľmi ľahko. V závere návštevy sa posilnili chutným čajom. Škôlkárom a ich pani učiteľkám Čarnokej, Dúbravskej a Kožárovej ďakujeme za návštevu a tešíme sa naďalšie stretnutie.

 • 24. 10. 2017

  sa uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiaci siedmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Slávky Kovalčíkovej v rámci prierezovej témy regionálna výchova pripravili zaujímave projekty zo života na Spiši. Žiaci ZUŠ sv. Jána Krstiteľa pod vedením svojich pedagógov Jozefa Šišku, Vilama Gregu a Beáty Holubčíkovej pripravili pre hostí kultúrne vystúpenia a zamestnanci ZŠ sv. Jána Krstiteľa pre pozvaných hostí vytvorili príjemnú atmosféru a sladké pohostenie.

 • 24. 10. 2017

  sa žiaci 9. triedy zúčastnili Burzy stredných škôl, na ktorej si prezreli prezentácie stredných škôl okresu Spišská Nová Ves. Tak mohli na jednom mieste získať prehľad a informácie o možnostiach ďalšieho štúdia a príprave na budúce povolanie. 

 • ...postúpili sme

  17. 10. 2017

  sa uskutočnilo obvodné kolo v malom futbale žiakov ZŠ. Výhrou vo všetkých zápasoch sme postúpili do okresného kola.

  Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • Milión detí sa modlí ruženec

  18. 10. 2017

  sme sa zamestnanci a žiaci našej školy zapojili do tejto aktivity o 9.00h spoločnou modlitbou posvätného ruženca v telocvični školy.

  Pápežské dielo „Kirche in Not“ pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Nietoré si spomenuli na slová pátra Pia: „Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.“ Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: „Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

   

 • 1.miesto

  11. 10. 2017

  získali

  Radoslava Nemčíková (VIII.B); Laura Legátová (IX.tr.); Lenka Kaľavská (IX.tr.)

  v Okresných majstrovstvách v stolnom tenise žiačok ZŠ. Nielen školu, ale aj okres Spišská Nová Ves budú reprezenovať v krajskom kole, na ktoré už teraz trénuju. Dievčatám blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v krajskom kole.                                                                 http://www.snv.sk/archiv/?video=171013-3

 • noc vyskumníkov

  29. 9. 2017

  sa konala vo väčších mestách. My sme vycestovali do Košíc. Aj takýmto zaujímavým spôsobom chceme našim žiakom zatraktívniť prírodovedné predmety.

 • 26. 9. 2017

  sme si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Žiaci sa prezentovali v polštine, taliančine, francúštine, nemčine a angličtine. Tento deň bol vyhlásený už v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

 • 26. 9. 2017

  slávením svätej omše sme nášmu nebeskému Otcovi poďakovali za jeho dary. V závere sv. omše p. dekan požehnal plody zeme, ktoré priniesli žiaci jednotlivých tried. 

 • 8. 9. 2017

  sme sa zúčastnili, pre našich piatakov už tradičného, terenného pozorovania v blízkej oblasti Dreveník.Jeho cieľom je aktívne vyhľadávať vzácne a ojedinelé rastliny, ktoré sú zobrazené na pripravenom pracovnom liste. Oboznámili sme sa s históriou tohto územia nielen prostredníctvom výkladu, ale aj návštevou Kostola sv. Ducha  v Žehre (UNESCO) a návštevou barokového kaštieľa v Hodkovciach. Tento kaštieľ 300 rokov vlastnila bohatá rodiny Csákyovcov. Prezreli sme si  salón, fajčiareň, kaplnku, hrobku, cintorín, obnovený francúzsky a anglický park, pristavili sme sa pri menšej ZOO v priestoroch obnovených stajní. Z najvyššieho bodu Dreveníka sme ako na dlani videli všetky okolité mestá a dediny, ktoré žiaci správne pomenovali. Žiaci videli svoje dediny z vtáčej perspektívy. Krásnu prírodnú scenériu dotvára Ostrá hora, Kozia hora, Spišský hrad, Sobotisko a Pažica.

  Kronika vpísaná do tohto územia je prameňom poznania pre nás, ktorí sme tu našli svoj domov.

                                                                                                                          Ing. Dana Borodáčová

 • 13. 9. 2017

  sa uskutočnila teoretická časť didaktických hier a účelového cvičenia. Kpt. Peter Lang z Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi mladším žiakom porozprával o pravidlách správania sa na cestných komunikáciách a tým starším o prípadoch kriminality madistvých. Študenti SZŠ z Levoče v sprievode  pani učiteliek ukázali našim žiakom ako podať prvú pomoc pri rôznych zdravie ohrozujúcich situáciách. Postupne na 4 stanovištiach si žiaci pozreli i prakticky vyskúšali poskytnutie prvej pomoci v  bezvedomí, pri zástave dýchania,  ošetrenie zlomenín, povrchových poranení. Dúfajme, že získané vedomosti i praktické skúsenosti budú žiakom prospešné v ich ďalšom živote.  

 • 14. 9. 2017

  sa uskutočnila praktická časť didaktických hier a účelového cvičenia v oblasti Turliky a Zahura. Žiaci prvého stupňa si pri presune na Turliky precvičili pravidlá cestnej premávky. V krásnej prírode potom púšťali pestrofarebné šarkany. Žiaci 2.stupňa si v praxi overili nadobudnuté vedomosti zo zdravotnej prípravy a situácií pri živelných pohromách.

 • 4. 9. 2017

  sme slávením svätej omše v kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch slávnostne otvorili nový školský rok. Počasie nám nedovolilo nástup na školskom dvore, tak sme sa presunuli do telocvične. Pred celým školským spoločenstvom pedagógov, žiakov a rodičov prváci zložili sľub prváka.

  Všetkým nám želám pevné zdravie, veľa radossti , spokojnosti a úspechov v školskom roku 2017/2018.

  Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľ školy

 • sa konala aj v tomto školskom roku. Víťazov v rôznych kategóriach sme vyhlásili pri slávnostnom ukončení školského roka.

  Ďakujem p.učiteľovi Balogovi za organizáciu a vedenie ligy a posilňovanie ducha fairplay medzi žiakmi.

 • 13. 6. 2017

  sa deviataci poďakovali za deväť, niektorí aj menej rokov, ktoré prežili v našej škole. Rozlúčková slávnosť začala ráno spoločným slávením sv. omše, pokračovala slávnostným obedom deviatakov a triedneho učiteľa. Popoludní si pre nás pedagógov pripravili slávnosť s kultúrnym programom, v závere ktorého zahrala deviatacká kapela. 

  Želáme im veľa úspechov pri príprave na ich budúce povolanie a zároveň ďakujeme za ich pomoc a vzornú reprezentáciu školy.

 • 29. 6. 2017

  sme slávnostne ukončili vyučovanie v školskom roku 2016/2017. Slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa sme poďakovali nášmu nebeskému Otcovi za milosti, ktoré nám dával počas celého roka. Pani riaditeľka vo svojom slávnostnom príhovore poďakovala celému spoločenstvu Cirkevnej spojenej školy za celoročnú prácu, žiakom za úspešné reprezentovanie školy a mesta. Na záver nám zahrala školská kapela.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria