Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk AJ
Biológia B
Dejepis D
Fyzika F
Geografia G
Hudobná výchova HV
Chémia CH
Informatická výchova IV
Informatika I
Matematika M
Nemecký jazyk NJ
Občianská náuka ON
Pracovné vyučovanie PV
Prírodoveda P
Prvouka PVO
Rímskokatolícke náboženstvo N
Slovenský jazyk SJL
Svet práce SP
Technika T
Telesná výchova TV
Vlastiveda Vl
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VV

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria