Stránky predmetovej komisie Matematika

Zbierka slovnych uloh

1)      V dvoch škatuliach je 120 súčiastok. V jednej z nich je o 12 viac ako v druhej. Koľko súčiastok je v každej škatuli?

2)      Rozdeľte 130 orechov na 2 časti tak, aby menšia časť zväčšená 4-krát sa rovnala väčšej, časti zmenšenej 3-krát.

3)      Na dvore boli sliepky a zajace. Spolu mali 22 hláv a 54 nôh. Koľko bo­lo sliepok a zajacov?

4)      Dvojciferné číslo má na mieste desiatok číslicu 8. Keď v ňom zamení­me poradie číslic, dostaneme číslo o 9 menšie. Určite toto číslo.

5)      Účtovník priniesol z banky na výplatu 15 500 Sk a to v 179 bankov­kách. Časť bola stokorunových a časť dvadsaťkorunových. Koľko banko­viek bolo z každého druhu?

6)      Chlapec nakúpil v obchode tovar za 260 Sk. Zaplatil tisíckorunovou bankovkou. Predavačka mu vrátila 18 kusov bankoviek a mincí v hodno­tách 10 Sk a 50 Sk. Koľko bolo ktorých?

7)      Učiteľ zakúpil pre 36 žiakov vstupenky do kina po J 9 Sk a 22 Sk. Koľko bolo ktorých, ak spolu zaplatil 720 Sk?

8)      Máme dve nádoby, v ktorých je benzín. Prvá obsahuje 12 l benzínu a v druhej je neznáme množstvo benzínu. Z prvej nádoby prelejeme po­lovicu benzínu do druhej nádoby a potom z druhej nádoby pätinu benzínu, ktorý obsahuje nádoba po preliatí, vrátime do prvej. Obidve nádo­by potom obsahujú rovnaké množstvo benzínu. Koľko litrov bolo pô­vodne v druhej nádobe?

9)      Boris usporil 120 kovových mincí, niekoľko 5-korunových a niekoľko 10-korunových. Zistil, že usporil 820 Sk. Koľko usporil 5-korunových a koľko 10-korunových mincí?

10)  Na dvore boli husi a prasiatka. Počet všetkých hláv bol 30, počet všet­kých nôh 84. Vypočítajte, koľko bolo husí a koľko prasiatok.

11)  Päť šestín prvého čísla sa rovná trom osminám druhého čísla. Súčet obi­dvoch čísel je 58. Určite neznáme čísla!

12)  Peter rozdelil orechy dvom kamarátom. Každý z kamarátov dostal štvr­tinu všetkých orechov a ešte dva orechy. Petrovi ostali dva orechy. Koľ­ko orechov mal, keď začal rozdávať?

13)  Dvaja robotníci mali za mesiac vyrobiť spolu 520 súčiastok. Keď prvý z nich splnil svoj mesačný plán na 108 % a druhý na 110 %, vyrobili obidvaja robotníci spolu 567 súčiastok za mesiac. Určite pôvodný me­sačný plán výroby súčiastok oboch robotníkov.

14)  Dana prečítala knihu za 4 dni. Prvý deň prečítala tretinu knihy, druhý deň šestinu knihy, tretí deň polovicu zo zvyšných strán. Na posledný deň jej zostalo ešte 30 strán. Koľko strán mala celá kniha a koľko strán pre­čítala Dana každý deň?

15)  Súčet dvoch čísel je 18, ich rozdiel je 10. Ktoré sú to čísla? Vypočítajte aritmetický priemer súčinu a podielu týchto čísel.

16)  Dve perá a tri ceruzky stoja 25 Sk. Cena troch pier a dvoch ceruziek je 25,50 Sk. Čo je drahšie: pero alebo ceruzka? O koľko?

17)  Janko a Miško zarobili spolu 3 500 Sk. Keby Miško dal Jankovi 150 Sk, mali by obaja rovnakú sumu peňazí. Koľko korún zarobil Janko a koľko Miško?

18)  Traja brigádnici dostali za svoju prácu 2 850 Sk. Rozdelili sa podiv svojich výkonov tak, že prvý dostal jednu pätinu menej ako druhý a tretí o 50 Sk viac ako druhý. Koľko korún dostal každý?

19)  Chlapec usporil 50 kovových mincí, niekoľko päťkorunových a dvojko­runových. Zistil, že usporil 190 Sk. Koľko päťkorunových a koľko dvoj­korunových mincí mal?

20)  V kine je 90 osôb. Mužov je štyrikrát viac ako žien a detí je o 10 viac ako dospelých. Koľko je mužov, žien a detí?

21)  Matka je o 10 rokov mladšia ako otec. Obaja majú spolu 80 rokov. Koľko rokov má matka a koľko otec?

22)  Janko bude mať o 10 rokov dvakrát toľko rokov, ako mal pred štyrmi rokmi. Koľko rokov má teraz?

23)  Meter látky zlacnel o 42 korún, takže 4  metre látky za novú cenu boli o 20 korún lacnejšie ako 3  metre látky za pôvodnú cenu. Aká bola pô­vodná cena látky?

24)  Určite 2 čísla, ktorých súčet je 46 a rozdiel je 12.

25)  Otec má 41 rokov, syn má 17 rokov. Pred koľkými rokmi mal otec šty­rikrát toľko rokov ako syn?

26)  Peter má dvakrát toľko rokov ako Pavol. Pred štyrmi rokmi bol Peter trikrát starší ako Pavol. Koľko rokov majú teraz?

27)  Ak vymeníme poradie číslic v danom dvojcifernom čísle, dostaneme Čís­lo o 6 väčšie ako polovica daného čísla. Určite pôvodné číslo.

28)  V autobuse je 36 cestujúcich. Žien je o 7 viac než mužov, detí je o 22 menej než dospelých. Koľko mužov, koľko žien a koľko detí je v auto­buse

29)  Štyria spolužiaci ušetrili za rok spolu 925 korún. Druhý usporil dvakrát toľko ako prvý, tretí o 35 korún viac než druhý a štvrtý o 10 korún me­nej než prvý. Koľko korún usporil každý z nich?

30)  Záhradník predal jablká, hrušky a čerešne. Z celkového množstva preda­ného ovocia bola polovica jabĺk, šestina hrušiek a 150  kg čerešní. Koľko kg predal jabĺk a koľko hrušiek?

31)  Záhradník predal 225 kg jabĺk a 75 kg hrušiek

32)  Sumu 8 350 Sk sme vyplatili 33 bankovkami po 500, 100 a 50 koru­nách. Koľko bolo ktorých, keď 50-korunáčky boli tri?

33)  Traja vynálezcovia dostali spolu 15 000 Sk za vynález. Odmenu si rozdelili takto: prvý dostal dvakrát viac ako druhý, tretí dostal o 500 Sk menej ako prvý. Koľko Sk dostal každý z nich?

34)  Murár zarobí za deň o 100 korún viac ako pomocník. Koľko zarobí za deň každý z nich, ak murár zarobí za 4 dni o 200 korún menej ako po­mocník za 9 dní?

35)  Pracovník dostal výplatu 5 250 Sk v bankovkách po 100  a 50 korún. Spolu dostal 70 bankoviek. Koľko bolo, ktorých?

36)  Robotník dostal odmenu za prácu l 250 korún v bankovkách po 100 a 50 korún. Spolu dostal 17 bankoviek. Koľko bolo ktorých?

37)  Štyria spolužiaci si rozdelili l 500 korún tak, že druhý dostal polovicu me­nej ako prvý, tretí o jednu osminu menej ako štvrtý a štvrtý o 100 ko­rún menej ako prvý. Koľko korún dostal každý z nich?

38)  Otec je trikrát taký starý ako syn, pred dvanástimi rokmi bol však otec deväťkrát starší ako jeho syn. Koľko rokov má otec a koľko syn?

39)  4 chlapci si rozdelili 100 guliek. Druhý dostal o pätinu viac ako prvý, tretí o 20 guliek viac ako prvý a štvrtý dostal 0,8-krát viac guliek ako prvý. Koľko guliek dostal každý chlapec?

40)  Poľnohospodárske družstvo má zasiať cukrovú repu a obilie na rozlohe 840 ha. Výmera osiata cukrovou repou má byť trikrát väčšia ako výme­ra obilnín. Na akej rozlohe má byť zasiate obilie?

41)  Žiak usporil 70 kovových mincí, z ktorých bola časť päťkorunových a časť dvojkorunových. Zistil, že usporil 260 Sk. Koľko bolo päťkorunových a koľko dvojkorunových mincí?

42)  Na 172  m dlhé potrubie použili spolu 23 vodovodných rúr, ktoré mali dĺžku 470  cm a 825  cm. Koľko rúr z ktorého druhu použili?

43)  Na dvore sú sliepky a zajace. Spolu mali 35 hláv a 106 nôh. Koľko bolo zajacov a koľko sliepok?

44)  V obchode platili 3 kupujúci spolu 300 Sk. Prvý platil 5-krát viac než druhý, tretí o polovicu viac než druhý. Koľko Sk platil každý samostatne?

45)  Koľko žiakov je v ôsmych ročníkoch školy, keď polovica z nich sa hlási na stredné odborné učilištia, tretina na stredné odborné školy a 26 na gymnáziá?

46)  Koľko dievčat sa zúčastnilo súťaže o Miss školy, ak ôsmačky tvorili polovicu súťažiacich, dve tretiny zvyšných dievčat boli zo siedmeho roč­níka a šiestacký boli tri?

47)  Auto viezlo do troch predajní mlieko. V prvej predajni zložili dve pätiny z cel­kového množstva, v druhej tretinu z celkového množstva a v tretej zložili 80 l mlieka. Koľko mlieka mali v aute pred rozvozom?

48)  Turista prešiel tri štvrtiny trasy  diaľkového pochodu.  Do cieľa mu  zostalo 12,5 km. Koľko km merala trasa diaľkového pochodu?

49)  Číslo 135 rozložte na dva sčítance tak, aby jeden sčítanec bol o 30 väč­ší ako dve pätiny druhého sčítanca.

50)  V triede 50 % žiakov dochádza z iných obvodov. Z nich tretina dochá­dza autobusom, pätina na bicykli a 7 žiakov chodí pešo. Koľko žiakov je v triede?

51)  Dve tretiny detí z ozdravovne išli na výlet, sedmina sa išla kúpať a 40 detí zostalo v telocvični ozdravovne. Koľko detí sa liečilo v ozdravovni?

52)  Žiaci prešli prvý deň štvrtinu trate, druhý deň pätinu trate a tretí deň 26  km. Spolu prešli tri štvrtiny trate a. 8  km. Aká dlhá bola trať, ktorú mali prejsť a koľko km prešli ?

53)  Družstvo rozdelilo prípravný plán na výrobu aktoviek tak, že dielňa A mala splniť tri osminy plánu, dielňa B jednu tretinu plánu a dielňa C zbytok, ktorý je 315 aktoviek

a)      Koľko aktoviek plánovalo vyrobiť celé družstvo

b)      Koľko bol plán pre dielňu A, koľko pre dielňu B?

54)  Štvrtina dĺžky mostného piliera je zapustená do zeme. Dve tretiny jeho dĺžky sú vo vode. Nad vodou vyčnieva časť dlhá 1,20 m. Určite výšku mostného piliera.

55)  Do štyroch predajní rozvážali tovar. V prvej predajni zložili tretinu zásielky, v druhej iba dve tretiny z toho množstva, čo zložili v prvej predajni, v tretej štvrtinu zo zvyšku a v štvrtej zložili zostávajúcich 240 kilogramov. Koľko kilo­gramov tovaru zložili v každej predajni?

56)  Do štyroch školských jedální rozviezli ovocie. V prvej zložili štvrtinu zásiel­ky, v druhej pätinu zásielky, v tretej dve pätiny zo zvyšku a vo štvrtej 231 kg. Koľko ovocia dodali do každej jedálne?

57)  Za telefón sa platil mesačný poplatok 50 korún a l koruna za každý ho­vor. Koľko hovorov musíme mať za mesiac, aby jeden hovor vyšiel na 1,50 korún?

58)  Otec má 52 rokov, syn má 24 a dcéra 18 rokov. Určite, o koľko rokov bude mať otec toľko rokov ako jeho deti spolu.

59)  Počet Jožkových guliek bol dve tretiny z počtu Petrových guliek. Keď Jožko vy­hral od Petra 7 guliek, mali obaja rovnaký počet guliek. Koľko ich mal pôvodne každý?

60)  Jožko si chce kúpiť tenisky. Už má nasporených 660 Sk. Je to o jednu tretinu viac, ako polovica z ceny tenisiek. Koľko Sk stoja tenisky?

61)  Učiteľka zakúpila 20 kníh za 262 Sk na odmeny pre vzorných žiakov. Jeden druh kníh bol za 11,60 Sk a druhý za 13,60 Sk. Koľko kusov kníh z každého druhu zakúpila?

62)  Do školskej dielne zakúpili 40 kusov náradia pre prácu na pozemku. Lo­patky boli po 26 Sk, motyky po 38 Sk. Za nákup zaplatili spolu l 340 Sk. Vypočítajte, koľko lopatiek a koľko motýk zakúpili.

63)  V lisovni spracovali za zmenu 85 m2 plechu s celkovou hmotnosťou 380  kg. Plech bol dvojakého druhu, l m2 tenšieho plechu mal hmotnosť 3 kg, l m2 hrubšieho plechu 8 kg. Koľko štvorcových metrov každého plechu spracovali?

64)  V turistickej ubytovni je ubytovaných 42 žiakov v ôsmich izbách, z kto­rých niektoré sú 4-miestne a ostatné 6-rniestne. Koľko izieb je 4-miestnych a koľko 6-miestnych, ak dve miesta v ubytovni zostali voľné?

65)  Do 26 plechoviek máme uskladniť 100 litrov oleja. Plechovky sú dvojakého druhu s objemami 3 litre a 5 litrov. Koľko plechoviek každého druhu budeme potrebovať?

66)  Po dokončení výstavby kultúrneho strediska bolo potrebné zaskliť 36 veľ­kých a 25 malých okenných rámov. Za dve veľké okná sa zaplatilo toľko, ako za päť malých. Za vykonanú prácu sklenári fakturovali 5 980 korún. Koľko korún stálo zasklenie malého a koľko korún zasklenie veľkého okna?

67)  Dvaja robotníci mali za mesiac vyrobiť spolu l 000 súčiastok. Keď prvý z nich splnil svoj mesačný plán na 110 % a druhý na 95 %, vyrobili obaja robotníci spolu l 028 súčiastok za mesiac. Určite pôvodný mesač­ný plán výroby súčiastok oboch robotníkov.

68)  V školskej jedálni kúpili za l 190 Sk dva druhy limonád po jednej fľaše pre každého z 250 stravníkov. Jedna fľaška citrusovej limonády stála 4,50 Sk a malinovej 5 Sk. Koľko fľašiek citrusovej a koľko malinovej limonády kúpili?

69)  V dielni závodu sa spracovalo za zmenu 91 m2 plechu s celkovou hmotnosťou 438 kg. Použili slabší plech s hmotnosťou 3kg a silnejší plech s hmotnosťou 8 kg. Koľko m každého druhu sa spracovalo?

70)  Obchodník kúpil dva baly látky, jeden bal bavlnenej a druhý hodvábnej. Spolu to bolo 54 m a zaplatil jednotnú cenu 300 Sk za meter. Jeden me­ter hodvábnej látky predával za 375 Sk a jeden meter bavlnenej látky za 275 Sk. Zisk mal 2 450 Sk. Koľko metrov látky bolo v každom bale?

71)  Kvalifikovaný robotník zarobí pri určitej práci denne o 90 korún viac ako pomocný robotník. Koľko korún zarobí denne každý z nich, ak zá­robok kvalifikovaného robotníka za 5 dní je o 350 korún menší ako zárobok nekvalifikovaného robotníka za 10 dní?

72)  V baliarňach treba pripraviť zmes kávy, ktorej l kg stojí 240 Sk. Ako sa pripraví 35 kg zmesi, ak je k dispozícii lacnejšia káva po 200 Sk a drahšia po 280 Sk za l kilogram?

73)  Z dvoch druhov liečivých čajov v cene 150 Sk a 210 Sk za l kg sa má pripraviť 20 kg zmesi v cene 165 Sk za l kg. Koľko kilogramov každého druhu liečivého čaju treba zmiešať?

74)  Sud tvaru valca je vysoký 135 cm. Ak je naplnený vodou do výšky 60 cm, váži 163 kg. Ak je naplnený vodou do výšky 80 cm, váži 213 kg. Koľko váži prázdny sud? Koľko váži plný sud naplnený vodou?

75)  Peter má karty tvaru štvorcov rovnakej veľkosti. Keď nimi vyložil je­den veľký štvorec, zostalo mu 5 kariet. Keď prikladaním kariet zväčšil tento štvorec o jeden riadok a o jeden stĺpec, chýbalo mu 8 kariet k to­mu, aby mohol vyložiť veľký štvorec. Koľko kariet mal Peter?

76)  Záhradkár kúpil 40 kusov jabloní a hrušiek. Jablone boli po 16 Sk, hrušky boli o 2 Sk drahšie. Spolu zaplatil 690 Sk. Koľko kúpil jablo­ní a koľko hrušiek?

77)  V troch dielňach podniku pracuje spolu 2 740 ľudí. V druhej dielni pra­cuje o 140 ľudí viac ako v prvej dielni a v tretej dielni pracuje 1,2-krát   viac ľudí ako v druhej dielni. Koľko ľudí pracuje v každej dielní?

78)  Súčet číslic dvojciferného čísla je 8. Ak zameníme poradie číslic, vznik­ne číslo o 36 menšie. Určite toto číslo.

79)  V 7. A bolo o 2 chlapcov viac ako v 7. B. Keď sa počet chlapcov 7. A zvýšil o 7 a v 7. B sa zväčšil o jednu tretinu pôvodného počtu bol v obidvoch triedach rovnaký počet chlapcov. Koľko chlapcov bolo] pôvodne v každej triede?

80)  Topánky stáli trikrát toľko ako prezuvky. Keby boli topánky lacnejšie o 142 Sk, boli by dvakrát drahšie ako prezuvky. Koľko stáli topánky a koľko prezuvky?

81)  V dopravnom závode spotrebovali prvý deň pätinu zásob benzínu, druhý deň tretinu zo zvyšku. Tretí a štvrtý deň spotrebovali zvyšok, kto­rý bol 640 litrov. Akú zásobu benzínu mal dopravný závod pôvodne?

82)  Rybička strednej veľkosti sa dobre cíti v akváriu, ak na ňu pripadajú najmenej 3 l vody. Najviac koľko takýchto rybičiek možno kúpiť do akvária dĺžky 60 cm, šírky 30 cm a výšky 40 cm, keď v ňom naplní­me vodu do deväť desatín jeho výšky ak na rastliny a piesok pripadá 10 % obje­mu vody.

83)  Na jednej kope je 12 000 t uhlia, na druhej 2 200 t. Z prvej kopy od­vezú každý deň 80 t, na druhú privezú 60 t. Za koľko dní bude na oboch kopách rovnaké množstvo? Koľko ton to bude?

84)  Jano, Ivan a Fero brigádovali cez prázdniny v záhradníctve. Za prácu dostali 3 180 korún, ktoré si rozdelili tak, že Jano dostal o 240 korún viac ako je tretina zárobku Ivana a Fero dostal dvakrát viac ako Jano. Koľko korún dostal každý z nich?

85)  Rybár chytil sumc0a. Keď sa ho priatelia pýtali, aký dlhý bol úlovok, odpovedal: Hlava má 9 cm. Dĺžka tela sa rovná dĺžke chvosta a hlavy spolu. Chvost je dlhý ako hlava a polovica tela spolu. Akú dĺžku mal ulovený sumec?

 

 zdroj: zbierky úloh pre ZŠ schválené MŠ SR

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria