za školský rok 2016/2017

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 6, SPIŠSKÉ VLACHY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA, Komenského 6,  SPIŠSKÉ VLACHY

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

škôl a školských zariadení v školskom roku 2016/2017

A. Základné identifikačné údaje o škole

1. Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

org. zložka: Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

 

2. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

 

3. Kontakt:     telefón                        053 4495 551

                        telefón/fax:                 053 4485 468

4. Internetová a elektronická adresa školy:

zskrstitela@zskrstitela.sk,  renata.basistova@zskrstitela.sk

www.zskrstitela.sk, http://zskrstitela.edupage.org

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,

053 04 Spišské Podhradie

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

riaditeľ: Mgr. Renáta Bašistová

zástupca: Ing. Darina Kaľavská

 

7. Údaje o poradných orgánoch školy:

            Pri škole pracuje výbor spoločenstva rodičov, ktorý bol zvolený na celoškolskom zasadnutí. Má 14 členov, predsedom je Mgr. Mária Dúbravská. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií – oslava sv. Mikuláša, MDD, ples rodičov, športový deň žiakov a rodičov a aj pri riešení rôznych problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy.

            Jedenkrát v školskom roku je celoškolské zasadnutie spoločenstva rodičov a každý štvrťrok triedne zasadnutia resp. konzultačné dni. Okrem toho majú rodičia i širšia verejnosť možnosť navštíviť školu v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v marci a je spojený s otvorenými hodinami pre rodičov, v rámci triednych vianočných besiedok, karnevalu, Dňa matiek, Dňa úcty k starším, projektového dňa a Noci odvahy v škole.

            Poradnými orgánmi sú pedagogická rada, metodické združenie, predmetové komisie a žiacky parlament.

 

B. Počet žiakov:

236, z toho 19 integrovaných žiakov

 

C. Počet prijatých a končiacich žiakov školy

zapísaných žiakov do 1. ročníka: 33

            z toho odklad povinnej školskej dochádzky: 2

            z toho presťahovaní žiaci: 1

zapísaných žiakov do 5. ročníka: 14

zapísaných žiakov do iných ročníkov: 1

Počet končiacich žiakov: 42             

            z toho pokračujú v štúdiu: 40 (na gymnáziách 6 žiakov, SOŠ 34 žiakov) 

            2 žiaci ukončili 10 rokov PŠD a nevyužili termín na zaradenie z toho 1 žiačka si plnila PŠD mimo SR

 

D. Poskytnutie vzdelania

            Z počtu 42 končiacich žiakov našej školy 2 žiaci nezískali vzdelanie poskytované základnou školou z dôvodu  ukončenia 10 rokov PŠD.

 

E. Učebné plány a osnovy vzdelávania sa v našej škole

            Výchovu a vzdelávanie v 1.,2., 5. a 6. ročníku sme realizovali podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v 3.-4. a 7.-9. ročníku sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

F. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Počet zamestnancov spolu: 26 (z toho 0 na MD)

Počet nepedagogických zamestnancov: 6 (z  toho THP: 2)

Počet odborných zamestnancov: 1 (špeciálny pedagóg)

Počet pedagogických pracovníkov spolu: 20

z toho  na 1. stupni: 5

                                                           na 2. stupni: 11

                                               katechéti: 3

                                               školský klub detí: 1

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 21

Odbornosť vyučovania:

            Z 22 povinných predmetov sú 5 predmety (NJ, CH, G, I, IV) vyučovaný neodborne a 5 predmetov  (AJ-1.stupeň, ON, TV, VV/VU, HV) vyučovaných čiastočne neodborne.

            Na konci školského roka odišla jedna učiteľka 1.stupňa na materskú dovolenku. Prijali sme kvalifikovaného pedagogického zamestnanca.

 

G. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – z analýzy v pláne

 • ThLic. Ľubomír Baloga absolvoval semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Lucia Balogová vykonala II. atestáciu absolvovala časť špecializačného vzdelávania
 • Mgr. Renáta Bašistová pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
 • Ing. Dana Borodáčová vykonala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka- úroveň B2
 • Ing. Renáta Forgáčová pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
 • Ing. Darina Kaľavská ukončila funkčné vzdelávanie vedúceho pedagogického zamestnanca
 • Mgr. Jana Kicková pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
 • Mgr. Slávka Lazorová pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
 • Mgr. Mária Rybárová absolvovala semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Eva Valentíková pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
   
  H. Údaje o aktivitách a prezentácii školy  na verejnosti
  Naši žiaci sa zúčastnili:
  Biblická olympiáda:
 • Dekanátne kolo – 4. miesto
  Literárne súťaže:
 • „Milosrrdní ako Otec“- účasť v okresnom kole
 •  „ Dilongová Trstená“ – 2. miesto v celoslovenskej recitačnej súťaži
 • „ A Slovo bolo u Boha“ – 2.miesto v krajskom kole
 • „Hviezdoslavov Kubín“  v obvodnom kole v I. kategórii 1. a 2. miesto, v II. kategórii 2. a 3.miesto,  v III. kategórii 1., dve 2. a jedno 3.miesto
 •  „Šprincove Krompachy“–  3.miesto v I. kategórii
 • „ Jazykový kvet“ – 1. miesto v celoslovenskom kole drámy v anglickom jazyku
  Vedomostné súťaže:
 • „Matematická olympiáda“ - 1. miesto v okresnom kole
 • „MAKSIK“ – cena najmúdrejšieho Maksáčika v celoslovenskom kole
 • „ Pytagoriáda“ – 4. miesto v okresnom kole
 • „ Olympiáda v SJL“ – úspešná riešiteľka v okresnom kole
 •  „Olympiáda v AJ“ – 10. a 11. miesto v okresnom kole
  Výtvarné súťaže:
 • Malwettbewerb "Suche Frieden!" – 1. miesto v medzinárodnej súťaži
 • „Biblia očami detí“ – 2.miesto v diecéznom kole
 •  „Záložka do knihy“ – zaslanie prác do celoslovenskej prehliadky
 • „Ochranárik tiesňového volania 112“ – 2. a 3. miesto v okresnom kole
 • „Vesmír očami detí“ – 1. a 3. miesto v okresnom kole
 • „Hasiči“ – 1.miesto v okresnom kole
 • „ Poštové holuby očami detí“ – 3.miesto v obvodnom kole
  Spevácke súťaže:
  • „Slovenský slávik“ –tri 2. a dve 3.miesta v rôznych kategóriách v obvodnom kole
  • „Karaoke show“ – 3.miesto v okresnom kole
   Športové  súťaže:
 • Okresné kolo v stolnom tenise dievčat – 2.miesto
 • „McDonald cup“ – 4.miesto v okresnom finále
 • „Školský pohár SFZ“ – 4.miesto v okresnom finále
 • Obvodné kolo vo vybíjane dievčat – 2.miesto
 • „Škola roka 2017“ – 3.miesto
  Zdravotnícke súťaže:
 • Súťaž mladých záchranárov CO – účasť v okresnom kole
 • Súťaž mladých zdravotníkov– 8.miesto v okresnom kole

  Prezentácia školy na verejnosti:
 • Deň úcty k starším“ – program pre Klub dôchodcov v Spišských Vlachoch a starých rodičov žiakov školy a tvorivé dielne (ľudové pásmo – tlačenie kapusty)
 • Vianočné trhy v meste- prezentácia výrobkov, výtvarných prác a kultúrne vystúpenia v kultúrnom dome
 • Zapojenie sa do modlitieb sv. ruženca v rámci októbrovej pobožnosti vo farskom kostole
 • Vystúpenie žiakov na mestských oslavách Dňa matiek
 • Deň otvorených dverí s otvorenými hodinami
 • Vydávanie školského časopisu „Srdce“ (4-krát počas školského roku)
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Deň narcisov“ za boj proti rakovine
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Hodina deťom“
 • Organizácia obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína
 • Organizácia dekanátneho kola Biblickej olympiády
 • Organizácia obvodného kola vo vybíjanej dievčat
 • Exkurzie so zameraním na environmentálnu výchovu
 • Rodičovský ples
 • „Burza stredných škôl“ exkurzia pre 9.roč
 • „Fyzikálna pokusy“ – propagačná exkurzia Gymnázia Krompachy pre žiakov 9. ročníka
 • Projektové vyučovanie- „Škola v múzeu“- Spišské Vianoce, Martinov farebný svet, Modrá krajina
 • Denný letný s aktívnou účasťou pedagógov s finančnou podporou Nadácie Jozefa Salaja
 • Aktívna účasť žiackeho speváckeho zboru na sv. omšiach v škole aj farskom kostole
 • Propagácia činnosti školy v miestnom rozhlase, v občasníku mesta a na webstránkach školy, mesta a zriaďovateľa
 • Futbalový turnaj v unifikovanom futbale- v rámci športového kalendára Special Olympics Europe
 • „Domček Anky Kolesárovej“ – duchovná obnova pre žiakov vo Vysokej nad Uhom 
  Aktivity v rámci školy:
 • Pravidelné „duchovné stíšenie“ na začiatku pracovného týždňa 5 minút pred vyučovaním cez školský rozhlas
 • Denná modlitba desiatku svätého ruženca v školskej kaplnke
 • „Týždenné sväté omše“ v kaplnke školy vždy s aktívnou účasťou žiakov jednej triedy a zamestnancov školy, prípadne rodičov
 • Týždenná modlitba litánií resp. krížovej cesty a pod. v závislosti od liturgického obdobia
 • Svätá omša (september ) – pri príležitosti poďakovania za úrodu
 • Svätá omša – pri príležitosti patróna kresťanských pedagógov Jana de la Salle
 • Odpustová slávnosť (10.5.) - pri príležitosti úmrtia patróna školskej kaplnky Dominika Savia
 • sv. Mikuláš – spoločná oslava s vytvorením príjemnej atmosféry a spojená s predvedením dramatizácie zo života svätca, ktorú si pripravia naši žiaci.
 • „Sviečka za nenarodené deti“- relácia v školskom rozhlase
 • „Uctenie relikvii svätých“ – exkurzia Prešov
 • „Týždeň dobrých skutkov“ – pôstna aktivita
 • „Krížová cesta“ – v čase veľkého týždňa sa v školskom rozhlase 5 minút pred vyučovaním koná pobožnosť krížovej cesty
 • „Beseda o misiách“ – účasť žiakov 8. roč na besede vdp. Pavlom Tondrom, kňazom v Kazachstane
  -„Godzone tour“ – účasť na evanjelizačnom koncerte v Poprade
 •  „Májová pobožnosť“ – 15 minút pred vyučovaním v kaplnke školy
 • „Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka vo farskom kostole
 •  „Týždeň boja proti drogám“- šachový a futbalový turnaj žiakov
 • „ Mediálny týždeň“ – aktívne trávenie voľného času pri knihe, časopisoch
 • „Týždeň aktívneho učenia v AJ“ – vyučovanie pod vedením zahraničného lektora z USA
 • „Európsky deň jazykov“ – tvorba a prezentácia projektov
 • Tvorba rozhlasových relácii
 • Monotematické vysielania - zo života svätcov, prikázané sviatky...
 • Účasť zamestnancov školy na duchovnej obnove pre učiteľov v Smižanoch pri príležitosti „Dňa katolíckych pedagógov“
 • Účasť žiakov na výchovnom koncerte („Trinásta komnata“)
 • Školské kolá vo vybíjanej dievčat, futbale dievčat a chlapcov a v stolnom tenise s postupom na okresné kolá
 • Zápasy zamestnancov a žiakov školy (vybíjaná)
 •  „Šarkaniáda“ zhotovenie a prezentácia šarkanov v blízkom okolí mesta za účasti detí a rodičov
 • Valentínska pošta
 • „ Viacboj“ – vedomostná súťaž pre žiakov 1.stupňa okolitých malotriedných škôl
 • „Číta celá škola“ a „Noc v školskom čitateľskom klube“– v rámci mesiaca kníh
 • Ochutnávka bylinkových čajov
 • Projektový deň
 • Blokové vyučovania na témy: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň zdravej výživy
 • Jesenný a jarný zber papiera
 • Didaktické hry pre žiakov 1. stupňa
 • Dve účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3.,4. a 6. ročníka
 • Hry na snehu pre žiakov 2.ročníka
 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka
 • Skola v prírode
 • Detský karneval
 • „Noc odvahy v škole s opekačkou“ – za účasti rodičov prvákov
 • Športové hry a súťaže pri príležitosti MDD
 • Školské výlety a exkurzie
   
  I. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
 • Realizácia národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, E-testovanie a Modernizácia vyučovacieho procesu  prírodovedných predmetov –„Digiškola“
 • „English One“ - nové trendy vzdelávania učiteľov AJ na základných školách
 • e-Twinning – medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom multimediálnych prostriedkov
 • „Pen-pals“ - bilaterálna spolupráca so školou z Budapešti
 • „ Škola v múzeu“ – interaktívne programy v Spišskom múzeu v Levoči
   
  J. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole
  Dňa 23. novembra 2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 5. Naši piataci dosiahli tieto výsledky:
 • v matematike mali 73,3 %-nú úspešnosť, (SR priemer – 62,3%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 72,9 %-nú úspešnosť (SR priemer – 63,1%)
   
  Dňa 5. apríla 2017 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 9. Naši deviataci dosiahli tieto výsledky:
 • v matematike mali 61,1 %-nú úspešnosť, (SR priemer – 56,4%)
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 62,21 %-nú úspešnosť, (SR priemer – 61,2%)
  Dňa 5.4.2017 bola vykonaná inšpektorom ŠSI následná tematická  inšpekcia  k stavu  a zabezpečeniu celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka v základnej škole.
   
  K. Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy
  Materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Interiérové a exteriérové prostredie považujeme za udržiavané a na dobrej estetickej úrovni.
  Máme 13 kmeňových učební, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou, dve učebne PC, jedna z nich s interaktívnou tabuľou, ktoré sú vybavené modernými počítačmi s pripojením na internet.  Počítače sú využívané nielen v predmete informatická výchova a informatika, ale aj na iných vyučovacích predmetoch. Všetkým žiakom, učiteľom aj verejnosti je umožnený prístup k internetu v rámci vyučovania i popoludní.  Máme jednu miestnosť na vyučovanie jazykov,  ktorá  je vybavená PC a dataprojektorom.  Škola je pripojená na internet prostredníctvom optického kábla. Vďaka zapojeniu sa do projektov máme v ďalších 5 miestnostiach  interaktívnu tabuľu resp. možnosť projekcie cez dataprojektor. V priestoroch školy je aj zrekonštruovaná kaplnka využívaná žiakmi a vyučujúcimi, telocvičňa, šatne a hygienické zariadenia telocvične, malá telocvičňa, ktorá zároveň slúži ako koncertná sála.  Športové aktivity v popoludňajších hodinách prebiehajú vo väčšej miere. Vybudované priestory slúžia nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti.
  Vyučujúci spravujú rôzne kabinety vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktorú využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Máme žiacku knižnicu anglického jazyka a  školskú čitateľskú klubovňu pre žiakov s možnosťou zapožičiavania si kníh rôznych žánrov. V učiteľskej knižnici sú potrebné metodiky a iná odborná literatúra, ktorá sa pravidelne dopĺňa.
              V triedach je najnižší počet žiakov 13 a najvyšší 25. Vyučovanie vo všetkých triedach je jednosmenné. Žiaci sa delia na skupiny na vyučovaní cudzích jazykov, techniky, informatickej výchovy a informatiky pri počte žiakov nad 17. Pri tvorbe rozvrhu hodín máme na zreteli psychohygienické zásady, no nie vždy sa dajú v plnej miere dodržať.
              Celkový stav budov v starších častiach školy po výmene okien a rekonštrukcii hygienických zariadení je dobrý, škola má vymenené všetky okná za plastové a je zrenovovaná vonkajšia fasáda školy. Sú zriadené tri kotolne na vykurovanie jednotlivých pavilónov školy.
              V našom záujme je i naďalej pružne reagovať na možnosti tvorby ďalších projektov, na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a pod.
   
  L. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy
  o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov
  V školskom roku 2016/2017 boli pre základnú školu, školský klub detí a vzdelávacie poukazy podľa normatívu na žiaka zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 453 172,00 €.

 

základná škola

poukázané zo štátneho rozpočtu                                     424 808,00 €

      vyčerpané na osobné náklady                                                           374 064,98 €

                      mzdové                                                                               273 427,80 €

                      odvody do poisťovní                                                         100 637,18 €

      vyčerpané na prevádzku                                                       36 740,77 €

 

o dotáciách  z podielových daní na školské zariadenia

poukázané  na školský klub detí                                     23 339,00 €

      vyčerpané na osobné  náklady                                                         14 947,70€

                      mzdové                                                                                          11 028,81 €

                      odvody do poisťovní                                                                     3 918,89 €

      vyčerpané na prevádzku                                                                      8 667,95 €

 

o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

      V školskom roku sme prijali 159 vzdelávacích poukazov. Hodnota vzdelávacieho poukazu do 31.12.2015 bola  3,10 €(mesiac)  a od 1.01.2017 - 3,20 €(mesiac). Celková suma za vzdelávacie poukazy, ktorú škola obdŕžala bola 5 025. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody vedúcich krúžkov a na materiálne zabezpečenie činnosti 12 záujmových krúžkov v členení:

      osobné náklady                                                                     2 564,84 €

                      mzdové                                                                              1 912,50 €

                      odvody do poisťovní                                                           652,34 €

      prevádzkové                                                                          3 957,58 €

 

M. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Všetci vyučujúci plnia učebné plány a učebné osnovy, pravidelne a dôsledne vedú pedagogickú dokumentáciu.

Počet žiakov je stabilizovaný, v budúcom školskom roku bude našu školu navštevovať 238 žiakov.

Žiakom sme ponúkli okrem vzdelávania podľa učebných osnov aj niečo navyše, ako je napr.:

 • príprava žiakov na prijímacie skúšky, pokračovanie v  projekte E-testovanie, v rámci spolupráce so školou z Budapešti možnosť nadviazať medzinárodné priateľstvá,
 • podali sme žiadosť v rámci projektu  Renovabis
   
  V oblasti duchovného rastu
 • biblický krúžok, spoločenstvo miništrantov, liturgickí pomocníci
 • pokračovanie v aktivitách v spolupráci s FÚ
 • sväté omše aj za účasti rodičov a priateľov školy
 • úspešné reprezentovanie školy v biblickej olympiáde
 • duchovné obnovy
 • odpustové slávnosti
 • modlitby sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a litánií
 • estetizácia školskej kaplnky
   
  Rozvoj talentovaných žiakov:
 • rozvoj literárno–dramatickej činnosti:
 • v literárno–dramatickom oblasti z anglického jazyka- príprava na súťaž Jazykový kvet
 • pri tvorbe školského časopisu SRDCE
 • pri tvorbe relácií v školskom rozhlase Rádio Špunt
 • športové krúžky so zameraním na všestranný rozvoj pre chlapcov aj dievčatá, športovo-turistický
 • počítačovo-matematický, Testovanie9 v M a SJL
 • zdravotnícky krúžok
  Pomoc zdravotne oslabeným žiakom:
 • logopedické cvičenia
 • starostlivosť špeciálneho pedagóga
   
              Každoročne podávame projekty na otvorenie sa školy širokej verejnosti a zároveň jej materiálno-technického vylepšenia. Tak sa zo školy môže stať vzdelávacie centrum nielen pre našich žiakov, ich rodičov, ale aj pre miestnu komunitu v zlepšovaní jazykových znalostí.
   
   N. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení
              Škola existuje 25 rokov, zabezpečuje pre svojich žiakov výchovno-vzdelávací proces, duchovný rast žiakov i zamestnancov školy, rozvíja aktivity žiakov aj mimo vyučovania v rámci záujmových krúžkov, snaží sa o vylepšenie materiálnych, priestorových i finančných podmienok. Aj keď demografický vývoj v meste a jeho okolí je negatívny, počet žiakov našej školy je ustálený. Výchovno-vzdelávací proces skvalitňujeme priebežným vzdelávaním sa pedagogických pracovníkov, postupným zlepšovaním materiálneho a didaktického vybavenia školy, hľadaním a uplatňovaním nových foriem a metód práce so žiakmi.
              Naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky v biblických súťažiach a aktivitách, v prednese poézie a prózy, na rôznych literárnych súťažiach, v oblasti športu, vo výtvarných súťažiach, v prijatí žiakov na SŠ do maturitných odborov.
              Ako problém pociťujeme záškoláctvo a problémové správanie niektorých žiakov. Aj napriek oznámeniu zákonným zástupcom o nedbalej školskej dochádzke, ich následnému predvolaniu, oznámeniu o danej skutočnosti ÚPSVaR a na obecné úrady v mieste bydliska, nepodarilo sa nám tento problém vyriešiť. Aj tohto roku žiaci vymeškali spolu 1 349 hodín bez ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní. Oproti minulému roku je to nárast o  835 hodín. Príčinu tohto negatívneho javu vidíme v nedbanlivosti rodičov. 
     
   
  Celkový prehľad o prospechu, dochádzke a správaní žiakov uvádzame v tabuľkách.
   
  Tabuľka č. l
  Prehľad o prospechu žiakov
   
   

Ročník

Počet žiakov celkom

celkový prospech

postupujú do vyššieho ročníka

neprospeli

neklasifikovaní

1.-4. roč.

  86

  85

0

4

5. -9. roč.

150

149

0

1

SPOLU

236

234

0

5

 

Tabuľka č. 2

Prehľad o dochádzke žiakov

Ročník

Počet žiakov

vymeškané vyuč. hod.

priem. počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

 

 

 

celkom

 

neosprav.

 

celkom

 

neosprav.

 

1.-4. roč.

86

  4 694

6

54,58

0,07

5. - 9. roč.

150

16 196

1 343

107,97

8,95

SPOLU

236

20 890

1 349

88,52

5,72

 

Tabuľka č. 3

Prehľad o správaní žiakov

Ročník

Počet žiakov

hodnotenie správania žiakov stupňom

Neklasifikovaní

 

 

 

 

1

2

3

4

1. -4. roč.

86

82

0

0

0

4

5. - 9. roč.

150

146

2

1

0

1

SPOLU

236

228

2

1

0

5

 

Tabuľka č. 4

Prehľad o rozmiestnení absolventov

 

Počet končiacich žiakov

Z toho žiaci prijatí do

 

Gymnázia

SOŠ

8. roč. gymnázium

prac. pomer

(evidencia ÚPSVaR)

plnenie PŠD mimo SR

(ukončenie 10 rokov PŠD)

42

6

34

0

1

1

2 žiaci- ukončenie PŠD (jeden v 4.roč.- 10rokov, jeden v 7.roč – 10 rokov)

 

Spracoval a predkladá:                                                                     Mgr. Renáta Bašistová

                                                                                                          riaditeľ školy

 

V Spišských Vlachoch,  dňa 25. 09. 2017

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria