za školský rok 2015/2016

CIRKEVNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 6, SPIŠSKÉ VLACHY

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JÁNA KRSTITEĽA, Komenského 6,  SPIŠSKÉ VLACHY

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH

škôl a školských zariadení v školskom roku 2015/2016

 

A. Základné identifikačné údaje o škole

1. Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

org. zložka: Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy

2. Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy

3. Kontakt:    telefón                        053 4495 551

                      telefón/fax:                 053 4485 468

4. Internetová a elektronická adresa školy:

zskrstitela@zskrstitela.skrenata.basistova@zskrstitela.sk

www.zskrstitela.sk, http://zskrstitela.edupage.org

5. Údaje o zriaďovateľovi školy:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9,

053 04 Spišské Podhradie

6. Vedúci zamestnanci školy:

riaditeľ: Mgr. Renáta Bašistová

zástupca: Ing. Darina Kaľavská

7. Údaje o poradných orgánoch školy:

            Pri škole pracuje výbor spoločenstva rodičov, ktorý bol zvolený na celoškolskom zasadnutí. Má 14 členov, predsedom je Mgr. Mária Škotková. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií – oslava sv. Mikuláša, MDD, ples rodičov, športový deň žiakov a rodičov a aj pri riešení rôznych problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy.

            Jedenkrát v školskom roku je celoškolské zasadnutie spoločenstva rodičov a každý štvrťrok triedne zasadnutia resp. konzultačné dni. Okrem toho majú rodičia i širšia verejnosť možnosť navštíviť školu v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa tohto školského roku prvýkrát konal v marci a je spojený s otvorenými hodinami pre rodičov, v rámci triednych vianočných besiedok, karnevalu, Dňa matiek, Dňa úcty k starším, projektového dňa.

            Poradnými orgánmi sú pedagogická rada, metodické združenie, predmetové komisie a žiacky parlament.

 

B. Počet žiakov:

247, z toho 15 integrovaných žiakov

 

C. Počet prijatých a končiacich žiakov školy

zapísaných žiakov do 1. ročníka: 20

            z toho odklad povinnej školskej dochádzky: 3

            z toho presťahovaní žiaci: 0

zapísaných žiakov do 5. ročníka: 2

zapísaných žiakov do iných ročníkov: 5

Počet končiacich žiakov: 30             

            z toho pokračujú v štúdiu: 28 (na gymnáziách 6 žiakov, SOŠ 22 žiakov) 

            2 žiaci ukončili 10 rokov PŠD a nevyužili termín na zaradenie, pretože si plnili PŠD mimo SR

 

D. Poskytnutie vzdelania

            Z počtu 30 končiacich žiakov našej školy 2 žiaci nezískali vzdelanie poskytované základnou školou z dôvodu  ukončenia 10 rokov PŠD a neabsolvovania povinného komisionálneho preskúšania pri plnení si PŠD v zahraničí

 

E. Učebné plány a osnovy vzdelávania sa v našej škole

            Výchovu a vzdelávanie v 1. a 5. ročníku sme realizovali podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom a v 2.-4. a 6.-9. ročníku sme realizovali podľa Školského vzdelávacieho programu v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

F. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy:

Počet zamestnancov spolu: 26 (z toho 0 na MD)

Počet nepedagogických zamestnancov: 5 (z  toho THP: 2)

Počet odborných zamestnancov: 1 (špeciálny pedagóg)

Počet pedagogických pracovníkov spolu: 20

z toho  na 1. stupni: 5

                                                           na 2. stupni: 11

                                               katechéti: 3

                                               školský klub detí: 1

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov: 21

Odbornosť vyučovania:

            Z 22 povinných predmetov sú 3 predmety (NJ,VV/VU, IV) vyučovaný neodborne a 6 predmetov  (AJ-1.stupeň, G, ON, HV,TV, I) vyučovaných čiastočne neodborne.

            Na konci školského roka odišla dve učiteľky 2.stupňa, jedna do starobného dôchodku a jedna, na PN a následne na materskú dovolenku. Prijali sme dvoch kvalifikovaných pedagogických zamestnancov (jedného z nich na zastupovanie počas PN a následne MD).

 

G. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – z analýzy v pláne

 • ThLic. Ľubomír Baloga absolvoval jedno aktualizačné vzdelávanie a semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Lucia Balogová odovzdala zaverečnú prácu k II.atestácii
 • Mgr. Renáta Bašistová absolvovala prípravné predatestačne vzdelávanie k II. atestácii
 • Mgr. Jana Bekešová pokračuje v postgraduálnom štúdiu
 • Ing. Renáta Forgáčová vykonala I. atestáciu a absolvovala prípravné predatestačne vzdelávanie k II. atestácii
 • Ing. Darina Kaľavská vykonala II. atestáciu
 • Mgr. Jana Kicková- absolvovala jedno aktualizačné vzdelávanie a začala prípravné predatestačne vzdelávanie k II. atestácii a jedno aktualizačné vzdelávanie
 • Mgr. Veronika Kochanová ukončila štúdium na Konzervatóriu v Košiciach a získala kvalifikáciu pre učiteľa ZUŠ
 • Mgr. Slávka Lazorová začala prípravné predatestačne vzdelávanie k II. atestácii a jedno aktualizačné vzdelávanie
 • Mgr. Ľuboslava Mačáková úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie
 • Mgr. Anna Nemčíková pokračuje v príprave na vykonanie II.atestácie
 • Mgr. Iveta Puchalová vykonala II. atestáciu
 • Mgr. Mária Rybárová absolvovala semináre k duchovnej formácii
 • Mgr. Monika Tondrová absolvovala jedno aktualizačné vzdelávanie

 

H. Údaje o aktivitách a prezentácii školy  na verejnosti

 • Naši žiaci sa zúčastnili:

  Biblická súťaž:

 • Dekanátne kolo – 2. miesto v dekanátnom kole

  Literárne súťaže:

 • „Piráti krásy“- v diecéznom kole jedno 3. miesto
 • „Hviezdoslavov Kubín“  v obvodnom kole v I. kategórii 2. miesto, v II. kategórii 2..miesto,  v III. kategórii 2. miesto
 • „Dielo Tvojich rúk“ – účasť na celoslovenskej prehliadke v dramatickej tvorbe
 • „Šprincove Krompachy“–  1. a 3.miesto v I. kategórii

  Vedomostné súťaže:

 • „Matematická olympiáda“ - 2. miesto v okresnom kole
 • „ Pytagoriáda“ – 4. miesto v II. kategórii a dve úspešné riešiteľky v I. kategórii
 •  „ Olympiáda v AJ“ – 12. a 15. miesto v okresnom kole
 • „Lomihlav“- krajské kolo matematickej súťaže
 • „Botanikiáda“ – účasť na krajskej prehliadke
 • „MAMUT“ –učasť v krajskom kole matematickej súťaže

  Výtvarné súťaže:

 • „Záložka do knihy“ – zaslanie prác do celoslovenskej prehliadky
 • „Ochranárik očami detí“ – 1. a 3. miesto v okresnom kole
 • Spevácke súťaže:
  • „Slovenský slávik“ –dve 1. miesta, 2. miesto a 3.miesto v rôznych kategóriách v obvodnom kole a v okresnom kole sme získali 2. miesto v I. kategórii
  • Športové  súťaže:
 • Okresné kolo vo vybíjane dievčat – 6.miesto
 • Okresné kolo v stolnom tenise dievčat – 5.miesto

  Zdravotnícke súťaže:

 • Súťaž mladých záchranárov CO – účasť v okresnom kole
 • Súťaž mladých zdravotníkov– účasť v okresnom kole

   

  Prezentácia školy na verejnosti:

 • „Deň úcty k starším“ – program pre Klub dôchodcov v Spišských Vlachoch a starých rodičov žiakov školy a tvorivé dielne (na jarmoku – tvorivé dielne, ľudové pásmo – zvyky na Spiši)
 • Vianočné trhy v meste- prezentácia výrobkov, výtvarných prác a kultúrne vystúpenia v kultúrnom dome
 • Zapojenie sa do modlitieb sv. ruženca v rámci októbrovej pobožnosti vo farskom kostole
 • Vystúpenie žiakov na mestských oslavách Dňa matiek
 • Deň otvorených dverí s otvorenými hodinami
 • Vydávanie školského časopisu „Srdce“ (4-krát počas školského roku)
 • Organizácia a zapojenie sa do verejnej zbierky „Deň narcisov“ za boj proti rakovine
 • Exkurzie so zameraním na environmentálnu výchovu
 • Rodičovský ples
 • „Burza stredných škôl“ exkurzia pre 9.roč
 • „Optika“ – propagačná exkurzia Gymnázia Krompachy pre žiakov 8. ročníka
 • Projektové vyučovanie- „Škola v múzeu“- Na trhovisku, Keramika a výšivka, Mydlovanie, Modrá krajina, Noc na Spišskom hrade (výlet za odmenu),
 • Denný letný s aktívnou účasťou pedagógov a finančne podporované Nadáciou Jozefa Salaja
 • Aktívna účasť žiackeho speváckeho zboru na sv. omšiach v škole aj farskom kostole
 • Propagácia činnosti školy v miestnom rozhlase, v občasníku mesta a na webstránkach školy, mesta a zriaďovateľa
 • Futbalový turnaj v unifikovanom futbale- v rámci športového kalendára Special Olympics Europe
 • Propagácia činnosti školy

  – živé vysielanie v RTVS – „Daj si čas“ – zábavno vedomostný kviz pre žiakov ZŠ

  --„Mediálna aktovka“ – intenzívny kurz základov žurnalistiky

  --Exkurzia TV LUX Bratislava- „súťaž k Roku Božieho milosrdenstva“

  Aktivity v rámci školy:

 • Pravidelné „duchovné stíšenie“ na začiatku pracovného týždňa 5 minút pred vyučovaním cez školský rozhlas
 • Denná modlitba desiatku svätého ruženca v školskej kaplnke
 • „Týždenné sväté omše“ v kaplnke školy vždy s aktívnou účasťou žiakov jednej triedy a zamestnancov školy, prípadne rodičov
 • Týždenná modlitba litánií resp. krížovej cesty a pod. v závislosti od liturgického obdobia
 • Svätá omša (október ) – pri príležitosti poďakovania za úrodu
 • Svätá omša (7.4.) – pri príležitosti patróna kresťanských pedagógov Jana de la Salle
 • Odpustová slávnosť (13.5.) - pri príležitosti úmrtia patróna školskej kaplnky Dominika Savia
 • Svätá omša (23.6.) – pri príležitosti novo kňazskej vysviacky absolventa školy Mgr. Petra Kandru
 • sv. Mikuláš – spoločná oslava s vytvorením príjemnej atmosféry a spojená s predvedením dramatizácie zo života svätca, ktorú si pripravia naši žiaci.
 • „Sviečka za nenarodené deti“- modlitba v kaplnke školy
 • „Uctenie relikvii sv. Terézie“ - Kežmarok
 • „Týždeň dobrých skutkov“ – pôstna aktivita
 • „Krížová cesta“ – v čase veľkého týždňa sa v školskom rozhlase 5 minút pred vyučovaním koná pobožnosť krížovej cesty
 • „Beseda s o médiach“ – účasť žiakov 8. roč na besede s Doc. Gabrielom Paľom, prodekanom grekokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
 • „Beseda s aktivistom Spišskej katolíckej charity“
 • „ Beseda o vzťahoch“ - účasť žiakov 8. -9. roč na besede s Mgr. Robertom Neupauerom, duchovným otcom pre formáciu rodín Spišskej diecézy
 • „Májová pobožnosť“ – 15 minút pred vyučovaním v kaplnke školy
 • „Te Deum“ - ďakovná svätá omša na konci školského roka vo farskom kostole
 •  „Týždeň boja proti drogám“- šachový a futbalový turnaj žiakov
 • „ Mediálny týždeň“ – aktívne trávenie voľného času pri knihe, časopisoch
 • „Týždeň aktívneho učenia v AJ“ – vyučovanie pod vedením zahraničného lektora
 • „Kurz aktívneho učenia matematiky“ – lektori z UPJŠ Košice a študenti košických matematických gymnázií
 • „English One“ – modelová hodina s anglickým lektorom
 • „Európsky deň jazykov“ – tvorba a prezentácia projektov
 • „ Peer aktivisti“ – zážitková beseda s metodičkami CPPPaP a rovesníkmi
 • Tvorba rozhlasových relácii
 • Monotematické vysielania - zo života svätcov, prikázané sviatky...
 • Účasť zamestnancov školy na posedení, púti do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a Mariánskej hory v Levoči pri príležitosti „Dňa katolíckych pedagógov“
 • Účasť žiakov na divadelných predstaveniach v Spišskom divadle „Pán Tragáčik“ a „Ženský zákon“
 • Účasť žiakov na viacerých výchovných koncertoch (Konzervatórium Košice, „Bača z Očovej“)
 • Školské kolá vo vybíjanej dievčat, futbale dievčat a chlapcov a v stolnom tenise s postupom na okresné kolá
 • Zápasy zamestnancov a žiakov školy (NBA, VVV, vybíjaná a futbal)
 •  „Šarkaniáda“ zhotovenie a prezentácia šarkanov v blízkom okolí mesta za účasti detí a rodičov
 • RETROdeň a Valentínska pošta)
 • „Číta celá škola“ – v rámci mesiaca kníh
 • „Výstava Titanic“ – Incheba Expo Aréna Bratislava
 • Ochutnávka bylinkových čajov
 • Projektový deň
 • Blokové vyučovania na témy: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň zdravej výživy
 • Didaktické hry pre žiakov 1. stupňa
 • Dve účelové cvičenia pre žiakov 2. stupňa
 • Plavecký výcvik pre žiakov 3.,4. a 6. ročníka
 • Hry na snehu pre žiakov 2.ročníka
 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. Ročníka
 • Skola v prírode
 • Detský karneval
 • „Prvácka noc odvahy v škole s opekačkou“ – za účasti rodičov prvákov
 • Športové hry a súťaže pri príležitosti MDD
 • Školské výlety a exkurzie

 

I. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

 • Realizácia národných projektov Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, E-testovanie a Modernizácia vyučovacieho procesu  prírodovedných predmetov –„Digiškola“
 • „Zvyšovanie kvalifikovanosti učiteľov TV“
 • Projekt nadácie konto Orange
 • „English One“ - nové trendy vzdelávania učiteľov AJ na základných školách
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
 • e-Twinning – medzinárodná spolupráca škôl prostredníctvom multimediálnych prostriedkov
 • „Pen-pals“ - bilaterálna spolupráca so školou z Budapešti

 

J. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Dňa 25. novembra 2015 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 5. Naši deviataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 60 %-nú úspešnosť,
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 62 %-nú úspešnosť

 

Dňa 6. apríla 2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) realizoval celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (ZŠ) pod názvom Testovanie 9. Naši deviataci dosiahli tieto výsledky:

 • v matematike mali 56,43 %-nú úspešnosť,
 • v slovenskom jazyku dosiahli žiaci 63,14 %-nú úspešnosť

 

Dňa 6.4.2016 bola vykonaná inšpektorom ŠSI tematická  inšpekcia  k stavu  a zabezpečeniu celoslovenského testovania žiakov 9.ročníka v základnej škole.

 

K. Údaje o priestorových a materiálno technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Interiérové a exteriérové prostredie považujeme za udržiavané a na dobrej estetickej úrovni.

Máme 13 kmeňových učební, odbornú učebňu pre vyučovanie fyziky a chémie s vybavením 11 PC a interaktívnou tabuľou, dve učebne PC, jedna z nich s interaktívnou tabuľou, ktoré sú vybavené modernými počítačmi s pripojením na internet.  Počítače sú využívané nielen v predmete informatická výchova a informatika, ale aj na iných vyučovacích predmetoch. Všetkým žiakom, učiteľom aj verejnosti je umožnený prístup k internetu v rámci vyučovania i popoludní.  Máme jednu miestnosť na vyučovanie jazykov,  ktorá  je vybavená PC a dataprojektorom.  Škola je pripojená na internet prostredníctvom optického kábla. Vďaka zapojeniu sa do projektov máme v ďalších 5 miestnostiach  interaktívnu tabuľu resp. možnosť projekcie cez dataprojektor. V priestoroch školy je aj zrekonštruovaná kaplnka využívaná žiakmi a vyučujúcimi, telocvičňa, šatne a hygienické zariadenia telocvične, malá telocvičňa, ktorá zároveň slúži ako koncertná sála.  Športové aktivity v popoludňajších hodinách prebiehajú vo väčšej miere. Vybudované priestory slúžia nielen žiakom školy, ale aj širokej verejnosti.

Vyučujúci spravujú rôzne kabinety vybavené učebnými pomôckami a didaktickou technikou, ktorú využívajú vo výchovno-vzdelávacom procese. Máme žiacku knižnicu anglického jazyka dokončili sme priestory školskej knižnice, v učiteľskej knižnici sú potrebné metodiky a iná odborná literatúra, ktorá sa pravidelne dopĺňa.

            V triedach je najnižší počet žiakov 12 a najvyšší 29. Vyučovanie vo všetkých triedach je jednosmenné. Žiaci sa delia na skupiny na vyučovaní cudzích jazykov, technickej a informatickej výchovy a informatiky pri počte žiakov nad 17. Pri tvorbe rozvrhu hodín máme na zreteli psychohygienické zásady, no nie vždy sa dajú v plnej miere dodržať.

            Celkový stav budov v starších častiach školy po výmene okien a rekonštrukcii hygienických zariadení je dobrý. Sú zriadené tri kotolne na vykurovanie jednotlivých pavilónov školy.

            V našom záujme je i naďalej pružne reagovať na možnosti tvorby ďalších projektov, na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ a pod.

 

L. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy

o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov

V školskom roku 2015/2016 boli podľa normatívu na žiaka zo štátneho rozpočtu poukázané finančné prostriedky vo výške 407 993,80 €.

základná škola

poukázané zo štátneho rozpočtu                                     377 020,00 €

      vyčerpané na osobné náklady                                                           347 682,34 €

                      mzdové                                                                               254 317,19 €

                      odvody do poisťovní                                                           93 365,15 €

      vyčerpané na prevádzku                                                       9 197,88 €

 

o dotáciách  z podielových daní na školské zariadenia

poukázané  na školský klub detí                                     24 493,00 €

 

      vyčerpané na osobné  náklady                                                         13 290,70€

                      mzdové                                                                                           9 675,73 €

                      odvody do poisťovní                                                                    3 614,97 €

      vyčerpané na prevádzku                                                                      6 313,37 €

 

o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

      V školskom roku sme prijali 152 vzdelávacích poukazov. Hodnota vzdelávacieho poukazu do 31.12.2015 bola  3,00 €(mesiac)  a od 1.01.2016 - 3,10 €(mesiac). Celková suma za vzdelávacie poukazy, ktorú škola obdŕžala bola 3 709. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na mzdy a odvody vedúcich krúžkov a na materiálne zabezpečenie činnosti 14 záujmových krúžkov v členení:

      osobné náklady                                                                     2 200,94 €

                      mzdové                                                                              1 667,20 €

                      odvody do poisťovní                                                           533,74 €

      prevádzkové                                                                          934,06 €

 

 

M. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

Všetci vyučujúci plnia učebné plány a učebné osnovy, pravidelne a dôsledne vedú pedagogickú dokumentáciu.

Počet žiakov je stabilizovaný, v budúcom školskom roku bude našu školu navštevovať 238 žiakov.

Žiakom sme ponúkli okrem vzdelávania podľa učebných osnov aj niečo navyše, ako je napr.:

 • príprava žiakov na prijímacie skúšky, pokračovanie v  projekte E-testovanie, v rámci spolupráce so školou z Budapešti možnosť nadviazať medzinárodné priateľstvá,
 • podali sme žiadosť v rámci projektu Erazmus+ v sekcii školské vzelávanie

   

  V oblasti duchovného rastu

 • biblický krúžok, spoločenstvo miništrantov, liturgickí pomocníci
 • pokračovanie v aktivitách v spolupráci s FÚ
 • sväté omše aj za účasti rodičov a priateľov školy
 • úspešné reprezentovanie školy v biblickej olympiáde
 • duchovné obnovy
 • odpustové slávnosti
 • modlitby sv. ruženca, pobožnosti krížovej cesty a litánií
 • estetizácia školskej kaplnky

   

  Rozvoj talentovaných žiakov:

 • rozvoj literárno–dramatickej činnosti:
 • v literárno–dramatickom oblasti z anglického jazyka- príprava na súťaž Jazykový kvet
 • pri tvorbe školského časopisu SRDCE
 • pri tvorbe relácií v školskom rozhlase Rádio Špunt
 • športové krúžky so zameraním na všestranný rozvoj pre chlapcov aj dievčatá, športovo-turistický
 • počítačovo-matematický, Testovanie9 v M a SJL
 • zdravotnícky krúžok

  Pomoc zdravotne oslabeným žiakom:

 • logopedické cvičenia
 • starostlivosť špeciálneho pedagóga

   

              Každoročne podávame projekty na otvorenie sa školy širokej verejnosti a zároveň jej materiálno-technického vylepšenia. Tak sa zo školy môže stať vzdelávacie centrum nielen pre našich žiakov, ich rodičov, ale aj pre miestnu komunitu v zlepšovaní jazykových znalostí.

   

   N. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

              Škola existuje 24 rokov, zabezpečuje pre svojich žiakov výchovno-vzdelávací proces, duchovný rast žiakov i zamestnancov školy, rozvíja aktivity žiakov aj mimo vyučovania v rámci záujmových krúžkov, snaží sa o vylepšenie materiálnych, priestorových i finančných podmienok. Aj keď demografický vývoju v meste a jeho okolí je negatívny, počet žiakov našej školy je ustálený. Výchovno-vzdelávací proces skvalitňujeme priebežným vzdelávaním sa pedagogických pracovníkov, postupným zlepšovaním materiálneho a didaktického vybavenia školy, hľadaním a uplatňovaním nových foriem a metód práce so žiakmi.

              Naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky v biblických súťažiach a aktivitách, v prednese poézie a prózy, na rôznych literárnych súťažiach, v oblasti športu, vo výtvarných súťažiach, v prijatí žiakov na SŠ do maturitných odborov.

              Ako problém pociťujeme záškoláctvo a problémové správanie niektorých žiakov. Aj napriek oznámeniu zákonným zástupcom o nedbalej školskej dochádzke, ich následnému predvolaniu, oznámeniu o danej skutočnosti ÚPSVaR a na obecné úrady v mieste bydliska, nepodarilo sa nám tento problém vyriešiť. Aj tohto roku žiaci vymeškali spolu 514 hodín bez ospravedlnenia neúčasti na vyučovaní. Oproti minulému roku je to pokles o  435 hodín. Príčinu tohto negatívneho javu vidíme v nedbanlivosti rodičov.

             

  Celkový prehľad o prospechu, dochádzke a správaní žiakov uvádzame v tabuľkách.

   

  Tabuľka č. l

  Prehľad o prospechu žiakov

   

   

Ročník

Počet žiakov celkom

celkový prospech

postupujú do vyššieho ročníka

neprospeli

neklasifikovaní

1.-4. roč.

89

87

0

5

5. -9. roč.

158

158

0

2

SPOLU

247

245

0

7

 

Tabuľka č. 2

Prehľad o dochádzke žiakov

Ročník

Počet žiakov

vymeškané vyuč. hod.

priem. počet vymeškaných hodín na 1 žiaka

 

 

 

 

celkom

 

neosprav.

 

celkom

 

neosprav.

 

1.-4. roč.

89

  5 812

0

65,30

0

5. - 9. roč.

158

14 255

514

90,22

3,25

SPOLU

247

20 067

514

81,24

2,08

 

Tabuľka č. 3

Prehľad o správaní žiakov

Ročník

Počet žiakov

hodnotenie správania žiakov stupňom

Neklasifikovaní

 

 

 

 

1

2

3

4

1. -4. roč.

89

84

0

0

0

5

5. - 9. roč.

158

153

2

1

0

2

SPOLU

247

237

2

1

0

7

 

Tabuľka č. 4

Prehľad o rozmiestnení absolventov

 

Počet končiacich žiakov

Z toho žiaci prijatí do

 

Gymnázia

SOŠ

8. roč. gymnázium

prac. pomer

(evidencia ÚPSVaR)

plnenie PŠD mimo SR

(ukončenie 10 rokov PŠD)

30

6

22

0

0

2

 

2 žiaci- ukončenie 10 rokov PŠD (jeden v 4.roč. a jeden v 9. roč)

 

Spracoval a predkladá:                                                                     Mgr. Renáta Bašistová

                                                                                                          riaditeľ školy

 

V Spišských Vlachoch,  dňa 22. 09. 2016

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria